SoftSolin – Souharda

SoftSolin ಸೌಹಾರ್ದ  ಸಾಪ್ಟವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ

ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ ಬಹುದಾದ ಸಾಪ್ಟವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಶೇರ್ ಖಾತೆಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ, ಪಿಗ್ಮಿ ಖಾತೆ, ಸಾಲದ ಖಾತೆ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆದಾಯ, ಖರ್ಚು/ವೆಚ್ಚಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ.

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ, ಡೇ ಬುಕ್, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬುಕ್, ಸಾಲಗಳ ಯಾದಿ ವರದಿ, ಠೇವಣಿಗಳ ಯಾದಿ ವರದಿ, ಜಮಾ-ಖರ್ಚುಗಳ ವರದಿ, ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಾರರ ವರದಿ ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಲಾಭ-ಹಾನಿಗಳ ವರದಿ, ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ವರದಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Instructor